Zakaj preobrazba?

Zakaj je potrebna preobrazba daljinskega ogrevanja?

Če želimo doseči pravični energetski prehod, kot je opredeljeno v načrtu, je preureditev sistema daljinskega
ogrevanja za zagotavljanje cenovno dostopnega vira energije za ogrevanje ob hkratnem ohranjanju kakovosti zraka
ena pomembnejših operacij.

Obstoječi sistem daljinskega ogrevanja Šaleške doline je drugi največji v Sloveniji. Vzpostavljen je bil leta 1959 kot
prvi v nekdanji Jugoslaviji in je ključno pripomogel k okoljski sanaciji Šaleške doline. Na sistem je priključenih 35
tisoč uporabnikov toplote gospodinjskega odjema in 650 uporabnikov toplote industrijskega odjema.

Odvisen je zgolj enega proizvodnega vira – tj. od premoga iz Termoelektrarne Šoštanj. Distribucijski sistem je v
100-odstotni lasti občin Velenje in Šoštanj.

Cilj preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja je, da imamo po končani tranziciji zelene, obnovljive vire toplotne
oskrbe, da imamo prenovljen daljinski sistem z minimalnimi izgubami in da so vse stavbe na območju obeh občin
energetsko sanirane. Samo to je recept za ekonomsko vzdržen sistem za vse uporabnike in hkrati pot do novega,
zelenega vira za toplotno oskrbo Šaleške doline.

Prikaz distribucijskega omrežja toplote v Šaleški dolini

Ko se bo končalo izkopavanje premoga, bomo s tem poleg vira za proizvodnjo električne energije izgubili tudi vir za
proizvodnjo toplotne energije. Zato je preobrazba sistema daljinskega ogrevanja nujna, zajemati pa mora:

  • obnovo omrežja (izolacij in podporja),
  • posodobitev toplotnih podpostaj s sekundarnim in primarnim omrežjem,
  • postavitev obnovljivih virov energije (OVE).

Sočasno je izjemnega pomena energetska sanacija stavb za doseganje prehoda na nižji temperaturni režim.