NAŠI NAČRTI ZA PRIHODNOST

  • Obnove izolacij in podporja na vročevodnem distribucijskem omrežju v dolžini cca 8 km.
  • Izgradnja 12 toplotnih postaj in 72 internih postaj v večstanovanjskih objektih.
  • Obnova cca 3 km primarnih in sekundarnih vodov.
  • Sočasna obnova vseh komunalnih vodov.
  • Obnova cest.

Načrti po fazah
Fazo 1 financira Sklad za pravični prehod.

FAZA 1

Obnova izolacij in podpora na distribucijskem sistemu.

Posodobitve toplotnih postaj TPP, ITP s primarnim in sekundarnim omrežjem.

Toplotne črpalke
z izkoriščanjem potenciala jezer in odpadne vode na Centralni čistilni napravi Šaleške doline.

Vključitev prvega manjšega obnovljivega vira energije (OVE).

FAZA 2

Predvideni OVE viri:

  • Odpadna lesna biomasa – soproizvodnja toplote in električne energije
  • Postavitev visokonapetostnega elektrodnega kotla†
  • Hranilnik toplot
  • Solarna toplarna

FAZA 3

Sočasna energetska sanacija stavb za doseganje prehoda na nižji temperaturni režim.